คลังเก็บบล็อก

ผลงานครู

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ครูมงคล คลังมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประกวดผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ในวันที่ 7-8 ต.ค.2555 ผลการตัดสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ปรีดา ลำมะนา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูธงชัย สุ่มสาตย์ คณะครูและนักเรียนทุกคนครับ


ตัวอย่างการเขียน Best Practice