เอกสารวัดและประเมินผล

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
๑. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒.แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๓.แนวการปฎิบัติการวัดและประเมินการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔.แนวการปฎิบัติการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๕.แนวการปฎิบัติการวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ลิงค์ ด้านล่างครับ
Download 

%d bloggers like this: