Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทดสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2562

news_669.jpg
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรับสมัครทดสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด คำสั่ง ใบสมัครสอบ ที่นี่

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันระดับชาติ ในการแข่งขัน 2 รายการ ดังนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
นักเรียน
1. นายณัฐภพ    ปีนะกาตาโพธิ์
2. นางสาวณัฐนิชา    ประวิสุทธิ์
ครูผู้ควบคุม
1. นายมงคล    คลังมนตรี
2. นางสุกัญญา    ไชยคิรินทร์

2.การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
นักเรียน
1.นายปิยะ    โปมินทร์
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวสุนันทา    ด่านวันดี

นอกจากนี้คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้นำนักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันระดับชาติ ในการแข่งขันในกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขัน crossword ม.1-3
1.ด.ญ.บัณณิกา สุวรรณรักษ์
2.ด.ญ.อจลญา  อึ้งสำราญ

2.การแข่งขัน crossword ม.4-6
1.นายพงศ์ภัค  จุรีมาศ
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวทับทิม  มนตรีพิลา

การเเข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การเเข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (English Day) ครั้งที่ 6
ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมการแข่งขันได้แก่ การแข่ง English Quiz, การแข่งขัน Spelling Bee, การแข่งขันการร้องเพลงและการแข่งขัน Skit Contest
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสอบถามรายละเอียดที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หรือ ติดต่อ ครูมงคล คลังมนตรี