Monthly Archives: กรกฎาคม 2013

ชนะเลิศ Spelling Bee ที่ ม.อุบล

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day) วันศึกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมอบหมายให้ครูสุนันทา  ด่านวันดีและครูมงคล คลังมนตรี นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและปรากฏผลการการแข่งขัน จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. การแข่งขัน English Quiz ได้ลำดับที่ 4 ประกอบด้วย
1.1 นายภัทรชัย  เสรีรัตน์
1.2 นายวรวิชย์  จักรแก้ว
2. การแข่งขัน Spelling Bee
2.1 นายปิยะ  โปมินทร์  รางวัลชนะเลิศ
2.2  นายภัทรชัย  เสรีรัตน์  เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
2.3 น.ส.ศิรดา ประเดิม เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
2.4 นายกันตพล  กลีบบัว เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย
2.5 น.ส.วิมลเรขา ศรีมงคล เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย
2.6 น.ส.อนัญญา ทองน้อย เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอชื่นชมในความสามารถของนักเรียนและการสร้างชื่อเสียงที่ดีงามให้กับทางโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มา ณ โอกาสนี้

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการร่วมประชุมกลุ่มสาระฯ

วันที่ 8 ก.ค. 2556 ณ ห้อง 3303 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ปรีดา ลำมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และนายมนต์แทน เกษมทรัพย์ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยแนะนำวิธีการสอนและมอบนโยบายในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มสูงขึ้น โดยมีคณะครูทั้งชายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมรับฟังมากมาย