Monthly Archives: มกราคม 2012

Preparation for O-NET Test…


ใกล้เวลาการสอบโอเน็ตมาแล้ว ถามตัวเองว่าเราพร้อมขนาดไหน ใครที่ไม่สนใจข่าวคราวเลย วันนี้ครูนำข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวสอบโอเน็ตทั้ง ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2554 มาดูกันเลย

ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554
– O-NET ม.3 สอบวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555
– O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนข้อสอบ รูปแบบ
(1) จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
(2) จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจะปีการศึกษา 2554
(3) รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ O-NET
(4) กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2554


Happy New Year 2012

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้บุคลากรหมวดภาษาต่างประเทศทุกท่าน ผู้อ่านทุกคน มีความสุข สดชื่น สมหวัง มีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดปีและตลอดไป
May this year bring inspiration and happiness to you and your family.


E-card