Daily Archives: ธันวาคม 17, 2011

ขออภัยในความล่าช้า


ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดสอบวัดความเป็นเลิศภาษาอังกฤษขึ้นแล้วนั้น
และจะประกาศผลทางเว็บไซต์ http://www.rw.ac.th  แต่เกิดความล่าช้าขึ้นนั้น
ทางกลุ่มสาระฯ ได้ทำการตรวจเรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด จึงได้ทำการตรวจทานหลายรอบ อีกทั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีจัดกิจกรรมมากมาย
จึงขอเีรียนท่านทั้งหลายว่า ทางกลุ่มสาระฯไม่ได้นิ่งนอนใจหรือมีเจตนาอื่นใดนอกเหนือที่กล่าวมาข้างต้น และผลการสอบน่าจะสามารถประกาศได้ทางเว็บไซต์หลักของโรงเรียน ภายในสัปดาห์หน้า (19 ธ.ค.2554 เป็นต้นไป) อย่างแน่นอน
จึงขอกราบขออภัยในความล่าช้านี้และจะนำไปปรับปรุงต่อไป….

webmaster